Ticket #1276 (new Förbättring)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Skapa voteringsordning per motion och visa den där, och i en sammanslagning

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: trivial Milestone: Höstmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

För varje motion så finns det en voteringsordningsruta där voteringsordningen för den motionen/ärendet skrivs. Denna info hämtas sedan genom automagi till en lång voteringsordning (a la den gamla vanliga modellen)

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Höstmötet2013
Note: See TracTickets for help on using tickets.