Ticket #1285 (new Defekt)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Diskutera politiska motioner inom samma kategori i klump

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Istället för att behandla "motion 1 om intergritet" och "motion 2 om personlig integritet" så behandlas dessa tillsammans i ämnet "politik - integritet".

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Milestone Vårmötet2013 deleted
Note: See TracTickets for help on using tickets.