Ticket #1286 (closed Defekt: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

visa "mina kontaktuppgifter"

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

På något sätt, antingen högst upp sidan, eller som popup när man lagt ett yrkande, visa kontaktuppgifter. Syftet är att mötespresidiet ska ha rätt uppgifter till de som yrkar.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.