Ticket #1287 (closed Defekt: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Information om man skriver för kort motivering till yrkanden

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

En popup som säger "Är du verkligen säker på att du inte ska skriva en längre motivering till ditt yrkande?" för att få folk att skriva bättre motiveringar.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.