Ticket #129 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Förstasidan visar för stort medlemsantal

Reported by: larsl Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Just nu visar diagrammet på  http://www.piratpartiet.se att piratpartiet har 41999 medlemmar, fast realtidsdata från PirateWeb säger att det är närmre 41180. Värdet på förstasidan är alltså för stort.

Jag bryr mig inte särskilt mycket om medlemsantalet, men när det nu har blivit så uppmärksammat i media och motståndare insinuerar att medlemmarna till stor del är falska så är det inte riktigt läge att ha uppblåsta värden på förstasidan. Det är bättre om de är lägre än de äkta värdena.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by larsl

Förtydligande: jag vet att värdet på förstasidan visar ...999 när den inte får tag på realtidsdata från PirateWeb, och påstår alltså inte att diagrammet är medvetet uppblåst. Men jag tycker ändå att det är ett problem.

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Håller med, fixat

Note: See TracTickets for help on using tickets.