Ticket #143 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Postnummer ingår i flera kommuner

Reported by: speakman Owned by: larsl
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Har man ett postnummer bör man få välja vilken kommun man avser som ett första steg.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.