Ticket #142 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Kommunledare bör få en kopia av utskick gjorda av andra kommunledare i samma valdistrikt

Reported by: Todi Owned by: Todi
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Medlemmar i ett valdistrikt borde kunna få en kopia på utskick som görs av andra kommunledare i samma valkrets, samt närliggande kommuner i andra valkretsar.

Dels för att kunna få lite tips på egna aktiviteter, dels för att ha lite koll på vad som händer i resten av länet (utan att valkretsledare ska behöva maila ut om det ständigt) och t ex för att ha möjligt att komma på piratfika i någon annan, närliggande kommun/stad.

Kommunledare borde få denna funktion aktiverad automatiskt (opt-out) medan andra medlemmar får aktivera den manuellt (opt-in).

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by anonymous

Jag röstar för att det ska vara inom samma distrikt som kommunledarna får se andras utskicksmail. Nu går de bara uppåt, men de kunde gå parallelt inom ett distrikt. Så mycket aktiviteter inom en valkrets är det inte... (tycker jag)

comment:4 Changed 13 years ago by johan.lundberg@…

Jag röstar på att man själv ska kunna kryssa i vilka kommuner eller valkretsar man vill få utskick ifrån. En lista bara med kryssrutor.

comment:5 Changed 13 years ago by Gonte

Se även #233 - Välj mailutskick från flera områden.

comment:6 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Alla mail publiceras numera på  https://pirateweb.net/Pages/v4/Communications/MailArchive.aspx . Gäller bara att sprida länken/lägga upp på hemsidor. Kanske i kombination med #653

Note: See TracTickets for help on using tickets.