Ticket #15 (closed Uppgift: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Förfining av CSS på "Ettan"

Reported by: speakman Owned by: mini
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: css ettan
Cc:

Description

Någon <tm> behöver fixa med CSS-"bling" på Ettan.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Priority changed from major to critical

Några CSS-fixar har gjorts, men sandra har sagt att hon vill göra mer.

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

Bjuda in Sandra i Webb & utvgruppen?

comment:3 Changed 14 years ago by jerker.montelius

Exakt vad åsyftar du med "CSS-bling"?

comment:4 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Bling = tydligare och trevligare separation i olika regioner, tydligare profilering av twitterflödet, med mera.

Live-kolumnen har fått et eget utseende tack och lov, och sidan är roligare nu är för 1-2 måander sedan, men mer kan göras. Vill du hjälpa till?

comment:6 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to wontfix

Ny "ettan".

comment:7 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.