Ticket #14 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

En kalender till Ettan

Reported by: speakman Owned by: mini
Priority: blocker Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: kalender ettan
Cc:

Description

En kalender måste in på siten.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by AndersHedberg

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Priority changed from major to blocker

Vi har komponenterna som behövs (se  http://www.piratpartiet.se/kalender) men saknar lösningar på några deluppgifter.

comment:3 Changed 14 years ago by redhog

Här ärt ett alternativt förslag till implementation av kalender som integrerar med annan information lätt:  http://moinmo.in/MacroMarket/EventAggregator

Då kan man tagga sidor i wikin som events med datum, och de dyker upp i kalendern.

comment:4 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Google Calendar implementerad på Ettan och på  http://www.piratpartiet.se/kalender

comment:5 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.