Ticket #157 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Bokningar av flera lokaler går inte igenom

Reported by: Gonte Owned by: speakman
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Började med att boka Hammarkullekarnevakelen (Göteborg), fick bekräftelselänk och lokalen visas som bokad.

Fortsatte med Bergsjöns bibliotek och Nordstan, i båda fallen skickas bekräftelselänk men lokalerna fortsätter stå som obokade...

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Kan det vara som distributör du försökt anmält dig? Isåfall är buggen fixad nu.

I annat fall, kolla om du hittar någon mer logisk koppling till felen och öppna den här Ticketen igen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.