Ticket #158 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Listan över kommuner i Västra Götaland omöjlig att läsa

Reported by: krister.svanlund@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Listan över kommuner är omöjlig att läsa då den inte producerar korrekta åäö och dessutom drar ihop orden så pass mycket att det inte går att skilja vissa kommuner ifrån varandra.

Attachments

snapshot1.png Download (137.2 KB) - added by krister.svanlund@… 14 years ago.
Skärmdump av felaktiga kommunlistor i konqueror

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to accepted

Kan du bifoga en skärmdump på fenomenet?

Changed 14 years ago by krister.svanlund@…

Skärmdump av felaktiga kommunlistor i konqueror

comment:2 Changed 14 years ago by Adam Eltér

Problemet är lust sedan länge så det vore bra om någon tog bort denna ticketen.

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to worksforme

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.