Ticket #164 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Exponera statistik

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Exponera statistik med bokade/obokade vallokaler per kommun, helst i termer av antal väljare men åtminstone uppdelat på förtidsröstning/valdag, så att vi kan skapa statistik för internkonkurrens.

Vad som helst som är maskinläsbart går bra.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:2 Changed 14 years ago by Mr N

Nu finns det procenttal som överstiger 100...
Ser inte riktigt rätt ut.

Note: See TracTickets for help on using tickets.