Ticket #165 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Ansvarig funktionär saknas

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

På alla vallokaler står det "Ingen ansvarig funktionär finns". Det är förvillande i termer av att det är svårt att förstå vad som avses.

Om det å andra sidan fanns en ansvarig funktionär, vad skulle det betyda? Att man inte behövde boka den? Behöver klargöras i texten.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.