Ticket #180 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

missat ord

Reported by: snild.dolkow@… Owned by: speakman
Priority: trivial Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

"Du kan vara distributör för fler än en vallokal, och det är vi verkligen uppmuntrar. Vi behöver täcka så många lokaler som möjligt: inga valsedlar, inga röster."

Borde vara ett "något" i första meningen där.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.