Ticket #181 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Två vallokaler liknar varandra...

Reported by: snild.dolkow@… Owned by: speakman
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Delfi och N Fäladen - Kämnärsrätten verkar ligga på nästan exakt samma ställe. Vore kanske en idé att slå ihop dem (med en "OBS! Det är två rum!") eller iallafall att de länkar till varandra..

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Tanken är god, men det är för mycket jobb att lösa det just nu tyvärr.

Note: See TracTickets for help on using tickets.