Ticket #184 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

ny blogg i feeden önskas

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

jag skulle vilja se dnme616.blogspot.com med i listan. sen är jag helnöjd, aldra schysstas hade varit om man på listan med bloggar som finns med där.. om man kunde välja bort någon eller så men det är bara plus. typ alla bloggar jag läser i ämnet förutom en finns med på listan nu så de hade varit riktigt nice om den piratpartisten också kunde komma med där.

och nej det är inte min sida...

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat, kommer lite senare.

Note: See TracTickets for help on using tickets.