Ticket #183 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Blogg

Reported by: Johan Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: blogg
Cc:

Description

Jag har börjat blogga på piratpartiet.blogg.se om det kan vara något att ha med?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det låter intressant, men jag vill nog avvakta tills du har lite mer innehåll. :-)

comment:2 Changed 14 years ago by mini

Nu har jag lagt till dig (på den nya adressen)

Note: See TracTickets for help on using tickets.