Ticket #193 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

"Tack för din bokning"-sidan kraschar om cookies är avstängda

Reported by: Todi Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

På valbokningen, efter man har bokat en lokal, så kraschar sidan om man har cookies avstängda, eftersom den då inte har någon session att spara och hämta e-postadressen från (gissar jag), till texten "Ett email har skickats till xx@….."

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.