Ticket #194 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Lägg in separata valsedelsansvariga

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Det hade varit toppen om man kan lägga in separta valsedelsansvariga i varje kommun. I Malmö är inte kommunansvarig samma person som är ansvarig för valsedlarna. Om vi kan splitta på dom uppdragen tror jag vi kan skala mer i organisationen :)

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Det är planerna. Men det är en del kvar på administrationsbiten i systemet än. Men det kommer.

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

Tillsvidare: Lägg upp de som ska kunna hantera vallokalerna som localadmin i systemet. Det blir inte den som syns i lokallistan för användarna, men man kan komma åt att jobba med dem.

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Klappat och klart. Finns under "Redigera region".

Note: See TracTickets for help on using tickets.