Ticket #202 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Fel i vallokaler

Reported by: henrik.jonsson@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Upplands Län- Enköpings kommun. Där finns det två vallokaler den 7Juni som båda enligt kartan ligger i Lillkyrka. Flytta dom till Örsundsbro så blir det rätt.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to accepted

Tack för din buggrapport!

Vi hämtar positiondatat på Val.se och är det fel där blir det fel hos oss. Du kan hjälpa genom att ta reda på de rätta koordinaterna och skicka dom till mig så kan jag manuellt justera just dessa.

comment:2 Changed 14 years ago by henrik.jonsson@…

Du kan inte kopiera kordinaterna för Förtidsröstningslokal: Filialbibliotek
i Örsundsbro för är på samma adress själva vallokalen kommer vara den 7juni.

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

Notera också att kommunadmin kan flytta lokaler till rätt ställe genom att dra markörerna på kartan.

comment:4 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to worksforme

Kontakta kommunledare eller valkretsledare och be denne flytta markören till rätt plats. Använd samma inloggning som till PirateWeb.

comment:5 Changed 14 years ago by henrik.jonsson

Är kommunansvarig så när ni la till att man kunde ändra positionerna. Så fixade jag det.

Note: See TracTickets for help on using tickets.