Ticket #201 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Saknas plupp på förröstningslokal

Reported by: berinder Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Lokalen heter Stadshuset som förröstningslokal och "Skellefteå C" som röstlokal. Ligger plupparna på varandra kanske?

Attachments

bug.png Download (143.8 KB) - added by berinder 14 years ago.
Screenshot på buggen

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Precis så är det. Tyvärr blir det för komplext att "slå ihop" dom och liknande, att det är värt att lägga tiden på det. Framöver kanske. :-)

Changed 14 years ago by berinder

Screenshot på buggen

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.