Ticket #204 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Inloggad som admin saknar länk till adminsidorna

Reported by: berinder Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Om man är inloggad som administratör och går till "rot"-urlen så kan man i den högra administratörs-rutan välja... "Logga ut" Man kan inte komma in till adminsidorna...

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Adressen är  http://valsedlar.piratpartiet.se/admin/ och fungerar endast när man är inloggad.

Note: See TracTickets for help on using tickets.