Ticket #205 (closed Defekt: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Kommuner?

Reported by: emil@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När jag valt län (Uppsala) får jag inte upp kommunerna i droplisten...?
Vill kolla statusen kring Östhammars kommuns valdistrikt.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by dalkvist

Det vore bra om du kan svara på några frågor:

är det lika för andra län?

är det lika i andra webbläsare?

vad använder du för operativsystem och webbläsare?

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Fungerar i safari 4 beta och firefox 3.0 under os x. Återkom när du provat i andra webläsare eller när du kan lämna mer information under vilken läsare och os som det inte fungerar i.

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.