Ticket #211 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Högerkolumnen har hamnat på vänster sida

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: kolumn column
Cc:

Description

Högerkolumnen med medlemstaplarna, twitterfeeden med mera har hamnat på vänster sida i stället. Den får inte plats på vänster sida, den blir avklippt och kanske bara 10% av den syns.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat, men det kan ta en liten stund innan cachen uppdateras.

Note: See TracTickets for help on using tickets.