Ticket #22 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Component: PirateWeb fattas i Trac.

Reported by: Jörgen L Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description

Ska inte PW gå att anmäla?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Det beror på om det är något som kommer att åtgärdas. Kan folk buggrapportera till PirateWeb här så kommer dom nog förvänta sig att iallafall nånting händer.

comment:2 Changed 14 years ago by Todi

Hur ska vi annars veta vad som ska fixas i PirateWeb? Lägg på att det går att välja så försöker vi så gott det går.

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Ja då kör vi!

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.