Ticket #220 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

UP kan inte se medlemmar utanför geografiskt område

Reported by: fredrik.hoglind@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

jag är Odförande för Up Lysekil och idag när jag listar mina medlemamr i up lysekil så står det (list 162) men jag får endast upp dom från min hemkommun, alltså från lysekil, jag kan alltså inte kontakta eller se resten av medlemmarna i upptagningsområdet.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by anonymous

Det här är ett strukturellt problem i PW, att rollerna är knutna till geografi. Systemet tar helt enkelt inte hänsyn till att en organisation kan ha medlemmar utanför sin "rot"-geografi.

Det som behövs är Organisation-roller som inte är "Local" utan "Global" för hela organisationen.

Detta ska fixas till, men det är ingen snabbfix.

Det man ev. kan göra som snabbfix är att lyfta upp UP Lysekil så att rotgeografin för organisationen blir tex valkretsen, då ser man i a f fler.

comment:2 Changed 14 years ago by Todi

  • Summary changed from Pirateweb bug! to UP kan inte se medlemmar utanför geografiskt område

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Numera finns organisatoriska roller som gör att den som innehar en sådan inte begränsas av geografin. UP ska bara börja dela ut dem till sina organisationer.

/Jörgen

Note: See TracTickets for help on using tickets.