Ticket #221 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Flera valkretsar i samma lokal

Reported by: ariank@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Om man bokar att man exempelvis vill vara distributör för en valkrets/lokal, får man ingen info om att det ofta finns flera valkretsar i samma lokal, typ "Du har bokat en av kretsarna i lokalen, vill du boka de andra?"

Exempel: När jag bokade lokalen "Södervärn, Spårvägsgatan 9" i Malmö blev pluppen på kartan gul, men det blev bara en bock på "Möllevången, S Möllevångstorget" i listan på valkretsar. Jag fick manuellt boka de två valkretsarna "Möllevången, Södervärnsplan" och "Södra Sofielund, Seved" (som också ligger i lokalen på Spårvägsgatan 9) i efterhand.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by jerker.montelius

  • Milestone set to Innan EU-valet

Jag vill bara konfirmera denna ticket.
I Sundbuberg så ligger valkretsarna 19, 20, 21 och 22 i samma lokal.
Jag har bokat mig manuellt för distribution till dessa men vi behöver inte men en 1 ansvarig för dessa fyra valkretsar. Eventuellt så är det på liknande sätt i övriga landet. Listan på valkontor borde kompletteras med adress.

comment:2 Changed 14 years ago by Mr N

Dublett av #218 (ticket 218 har dock stängts av någon anledning - kanske på grund av att det var otydligt att problemet inte bara rör värdar utan i allra högsta grad också distributörer)

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

Abete pågår med att koppla ihop distributörsrollen när flera valdistrikt ligger i samma lokal.

comment:4 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Mergning publicerad igår kväll. Rapportera ev problem som nya tickets. Tack!

(Just nu finns det åtminstone en barnsjukdom: #269 )

Note: See TracTickets for help on using tickets.