Ticket #223 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

teckenkodning på Piratpartiet SE/Word på "list funktionärer"

Reported by: bjorn.odlund@… Owned by: Todi
Priority: trivial Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Om man på  https://pirateweb.net/Pages/v4/ListKeyPeople.aspx väljer organisation "Piratpartet SE" och på geografi "World" blir åäö �-tecken. Inget viktigt, men antar att det är ett trivalt fel som kan rättas till enkelt. :)

(Jag kör Firefox 3.0.10 i Kubuntu 8.04)

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Ska vara fixat.
/JL

Note: See TracTickets for help on using tickets.