Ticket #229 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Fel i antal bokade förtidsröstn.lokaler på kommunadm

Reported by: JorgenL Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

 http://valsedlar.piratpartiet.se/region/lund/
säger 9/10 förtidsröstningslokaler bokade, men det är bara 8 bokningar.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Tommy Florstedt

Samma typ a fel finns i Stockholm
Systemet säger 64 av 70 bokade
Verklighet 59 av 70 bokade

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

all stats är omräknad från scratch och bör nu vara korrekt. vi är dock osäkra på om problemet är löst elle rom det kan uppstå felräkningar vid nya bokningar. det finns ett script som kan räkna om rubbet från scratch som man kan köra lite då och då, problemet är att det tar ett par minuter att köra:)

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Statistiken på vallokaler är helt ur spel sedan refaktorering och borttagen tills vidare.

Note: See TracTickets for help on using tickets.