Ticket #262 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Medlemsdatum finns inte med under "Grunduppgifter"

Reported by: anonymous Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det verkar inte finnas något sätt i PirateWeb att se när man gick med i partiet eller när man behöver förnya sitt medlemsskap nästa gång. Det vore kul att se, och kan i vissa fall vara viktigt att veta om man t.ex. planerar att sticka ut och bo i skogen en månad utan telefon eller internet och inte vill missa att förnya sitt medlemsskap.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Finns nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.