Ticket #261 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Använder PirateWeb icke-fria Telerik-komponenter?

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Jag loggade in på PirateWeb för första gången idag och såg att en del saker hade ändrats, bland annat så används nu ett gäng komponenter från Telerik.Web.UI. Såvitt jag kan se så är Telerik-komponenterna inte fria på något sätt vilket rimmar illa med partiets principprogram. Jag trodde att idén var att byta ut sluten mjukvara mot fri så som har gjorts med mailservrar och annat, och inte att börja använda sluten mjukvara i större utsträckning?

Om jag har fel och de använda Telerik-komponenterna faktiskt är fria så kan ni stänga den här ticketen.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Vi har använt Telerik-komponenter i flera år, så det är inte fråga om att vi börjat använda dem nu, och alltså går åt fel håll - snarare att vi inte hunnit migrera från dem tillräckligt fort...

Note: See TracTickets for help on using tickets.