Ticket #283 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Status på förtidsröstningslokalerna syns bara på kommunnivå

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Det går inte att få en vettig överblick över status på förtidsröstningslokalernas täckning. Man måste ner på enskild kommun för att se det.

Jag vill se det på distrikts och valkretsnivå.

/Anders H.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Statistiken ballade ur och det fixas till riksdagsvalet 2010 istället.

Note: See TracTickets for help on using tickets.