Ticket #284 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Fattas 2 vallokaler tierpskommun, Uppsalalän

Reported by: Kristian_persson@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

I Tierpskommun (Uppsalalän) fattas 2 vallokaler på valdagen.

VALDISTRIKT KOD 0304
NAMN Örbyhus
Församlingshemmet
Tingshusv 3
POSTORT Örbyhus
X 6680238 Y 1605332
090607 08:00-21:00

och

VALDISTRIKT KOD 0305
NAMN Vendel
Församlingshemmet
Vendels Prästgård 103
POSTORT Vendel
X 6673359 Y 1599781
090607 08:00-21:00

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Funktionärer kan själva lägga till och slå ihop vallokaler numer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.