Ticket #286 (closed Förbättring: fixed)

Opened 15 years ago

Last modified 11 years ago

Demonstration Uppsala 30:e maj

Reported by: Hanna Dönsberg Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Det blir en demonstration i Uppsala den 30:e.

Västmanland bjuder in sina medlemmar till den via utskick.

Change History

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.