Ticket #290 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

problem med valboken

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

  1. jag loggar in som vanligt
  2. just nu ser jag bara tomelilla
  3. jag ska ha tillgång till både tomelilla, simrishamn och skåne söder som är mitt distrikt
  4. detta problem har visat sig lite annorlunda under en vecka ca. då jag bara kunde se mitt distrikt skåne söder.
  5. det funkade perfekt första veckan vi höll på här.

något är bekymmer med tillgången.. när jag prövade logga in via en linuxdator/mozilla så funkade de

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to assigned

Har du alla rättigheter du ska ha när du loggar in på en annan dator?

Finns det någon mer information du kan ge oss som underlättar felsökningen?

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to wontfix

Tydligen fungerar det.

Note: See TracTickets for help on using tickets.