Ticket #289 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Event Calender på press.pp.se

Reported by: dansve Owned by: mini
Priority: critical Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Det finns ett stort behov att kunna se vad vår ledning samt våra EU-kandidater har för officiella åtaganden. En snabb lösning som iaf kan fungera fram till EU-valet är att det läggs upp en Eventlist Calendar i bloggen på press.piratpartiet.se

Jag har tid att uppdatera denna kalender fram till valet och önskar därför access till bloggen.

/Daniel Svensson
@piratpartiet.se

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Överspelat

Note: See TracTickets for help on using tickets.