Ticket #293 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Olika definitioner

Reported by: johan.lundberg@… Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Ordet Aktivist används felaktigt på blipirat.nu

Går man in på hemsidan för att bli aktiv, så används ordet "aktivist" som en person som vill vara aktiv men inte vill vara medlem:  https://pirateweb.net/Pages/Public/SE/People/ActivistSignup.aspx

Går man sen in på blipirat.nu används ordet aktivist även för de som blir medlemmar och vill vara aktiv. Där bör ordet "Aktivist" bytas ut mot "Aktiv".

Finns det någon samlad information kring definitioner i partiet så bör detta framgå där också. Om det inte finns samlad information så bör det upprättas.

Change History

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Owner changed from mini to JorgenL
  • Status changed from new to assigned
  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

comment:3 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to wontfix

Det finns ingen direkt motsättning mellan dessa två definitioner. I bägge fallen är man aktivist, dvs vill ha snabb information och vill delta när det händer något.

Jag ser inte att det finns nåt problem i detta. Det finns både medlemmar och icke medlemmar som är aktivister.

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.