Ticket #294 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Veta vallokal saknas (Mjölby kommun)

Reported by: micael.bulow@… Owned by: speakman
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Vallokalen för Veta i Mjölby kommun saknas i bokningssystemet.

Valdistrikt: Veta
Vallokal: Församlingshemmet
Gatuadress: Veta kyrka

Länk:  http://www.val.se/val/ep2009/rostmottagning/vallokal/valdistrikt/05/86/1801/index.html

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 14 years ago by ola.leifler@…

Är detta symptom på samma sak som #269?

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by micael.bulow@…

Replying to ola.leifler@…:

Är detta symptom på samma sak som #269?

Japp. Samma namn som "Mjolby5".

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nu kan funktionärer själva lägga till och ta bort lokaler samt fördela valdistrikt emellan dessa.

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.