Ticket #296 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Ang. Mina Uppgifter.

Reported by: Johan Pettersson <jojop89@…> Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Detta klassas inte som ett fel. Men tänkte bara berätta de om ni inte visste de.

Att när man raderar bokstäver i "Mina Uppgifter" så kommer inte "Spara" knappen upp. Den kommer inte förren du skrivit dit en ny bokstav.

Och om ni behöver något översatt så vill jag vara till hjälp! PP till EU!

Change History

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Ska ändra vid tillfälle.

/JL

Note: See TracTickets for help on using tickets.