Ticket #295 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Möllevångsskolan i Malmö saknas på kartan

Reported by: ariank@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Möllevångsskolan (Friisgatan 34) i Malmö saknas på kartan. Klickar man på vallokalen i listan till höger får man på kartan istället upp Sorgenfriskolan (Spånehusvägen).

Så frågan är ifall någon verkligen har bokat Möllevångsskolan.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Fortfarande problem med detta?

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.