Ticket #311 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Lista på vallokalernas öppettider

Reported by: tommy.asen@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Hade varit bra att kunna skriva ut en lista med valda lokalers namn, adress och öppettider så dom som ska distribuera valsedlarna vet när och vars dom ska

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

För förtidsröstningslokaler finns datat redan, och för vanliga vallokaler har vi ingen riktigt bra källa för öppettider tyvärr.

Note: See TracTickets for help on using tickets.