Ticket #328 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Det går inte att avboka folk i valsedlar.piratpartiet.se

Reported by: christoffer.willenfort@… Owned by: speakman
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

administratörer behöver kunna avboka folk i valsedelsverktyget.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Ska dock bli tydligare hur man gör

Note: See TracTickets for help on using tickets.