Ticket #329 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Mailutskick till nästa valomgång

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

En sak som skulle kunna underlätta inför kommun/landsting/riksdags-valet är om alla som nu bokat sig för att vara funktionärer på något sätt för valsedelsdistributionen får mail gällande de lokaler som de nu bokat sig för, och där får frågan om de vill ställa upp igen. Dessa mail kan skickas ut något innan valbokningen sätts igång så att de har chans att svara innan andra börjar boka.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.