Ticket #330 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Lägg till fält för hemtelefon i pw

Reported by: dansve Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

För att ge medlemmar en chans att ange både mobil- och hemtelefon bör det läggas in ett fält för hemtelefon. Dels slipper man använda söktjänster för att hitta hemnummer om dessa redan finns i pw. Att många väljer att lägga in sitt hemnummer som telefonnummer gör dessutom att de ej får sms om e-posten krånglar.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

Dublett med http://utv.piratpartiet.se/ticket/307 (my bad ;)

Note: See TracTickets for help on using tickets.