Ticket #333 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Ta bort animationen

Reported by: anonymous Owned by: Todi
Priority: trivial Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Den rullande animationen för menuflikarna är sjukt irriterande. Kan vi inte bara få upp den direkt istället? :)

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Ska försöka få bort den vid tillfälle.

/JL

Note: See TracTickets for help on using tickets.