Ticket #334 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Möjlighet att rapportera in sig som enstaka disttributör.

Reported by: jerker.montelius Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Lägg till en möjlighet att rapportera att man varit och lagt valsedlar i en förtidsrötningslokal/kontrollerat att de ligger kvar vid ett enskilt tillfälle. Då skulle man kunna svänga förbi en förtidsrötningslokal en enstaka gång även om man känner att man inte kan ta kontinuerligt ansvar för den.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.