Ticket #336 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Skicka mail till alla medlemmar i träfflista "Sök medlem"

Reported by: dansve Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Valet av L,K-listor
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

För att sortera ut medlemmar i delar av en kommun kan man söka på ort, postnummer eller del av postnummer vilket är mycket smidigt. Om man dessutom kunde välja att skicka ett mail direkt i pw till alla i träfflistan skulle det bli ännu bättre.

  1. Vi behåller den prydliga designen i ämne och huvud.
  2. Man slipper copy/paste till sitt mailprogram
  3. Risken att någon gör utskick med synliga adresser minskar betydligt.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by anders.erkeus@…

Vore mycket praktiskt, att man letar fram ett gäng handlar ofta om att man vill kontakta dem.

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Val av L,K-listor

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Går att skicka på postnummer, födelsedag, stad och medlemsnummer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.