Ticket #337 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Problem med htmlmailutskick till personer som använder squirrelmail

Reported by: rdahlin Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag har snackat lite med Andreas Larsson och det verkar som att mailutskick som enbart innehåller HTML (Ricks speciellt) verkar se skumma ut när de visas i Squirrel mail...

Mail i Fogbugz:  https://pirateweb.net/fogbugz/default.asp?53788

Exempel:

Bär lila kläder, nu och under valveckan!  * {     margin: 0;

padding: 0; }  body {     margin: 10px; }  h1 {     margin-top: 20pt;
margin-bottom: 10pt;     font: 20pt Verdana;     font-weight: bold;
margin-left: 20px;     margin-right: 20px; }  h2,h3 {     margin-top: 24pt;

Går det att få till så att mail som enbart har en HTML-formatterad text som källa även får en plain-text del ?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to assigned
  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

comment:2 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Bör vara fixat nu med nya templatesystemet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.