Ticket #341 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Flytta UP Piratradio till Östra

Reported by: Richie Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

[15:10:56] xking_piratradio skriver: Hej!!
[15:21:38] xking_piratradio skriver: UP Piratradio borde flyttas till UP Östra Distriktet i PW.
Jag kan se mer än vad jag borde i Lista volentärer.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by anonymous

Stefan Flod: jag föreslår att det skapas ett + i PW i listan för tematiska lokalavdelningar under distrikten. Dvs en listscrollgrej. Grejjen är att det kommer att på sikt skapas massor av tematiska lokalavdelningar medans de geografiska kommer vara ganska få jämförerlsevis.

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Med en nya Org sidan kan UP fixa sånt här själva.

/Jörgen

Note: See TracTickets for help on using tickets.