Ticket #342 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

skruttmupp och phelerox

Reported by: mini Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

[2009-06-02 19:27:43] Marco Baxemyr: [den 2 juni 2009 18:09] Marco Baxemyr: MiNi: Kan du appenda  http://tankeverksamhet.wordpress.com till listan med LIVE-bloggar? Kategorin Piratpartiet

MiNi: Martin Ekberg också,  http://lokrian.wordpress.com kategori Pirat

<<<

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Alla är tillagda med undantag av skruttmupp, som jag för tillfället avvaktar med.

Note: See TracTickets for help on using tickets.